Lịch Sử Các Trường

Trường Trung học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ

Lược sử Trường Trung học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ qua các thời đại và mang các tên khác nhau.

Xem thêm: Trường Trung học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ

Một số tài liệu về Trường Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long

Tài liệu về tiểu sử của trường Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long còn giữ lại được là nhờ một cựu giáo sư đem về và giữ cho tới ngày hôm nay.

Xem thêm: Một số tài liệu về Trường Trung Học Kỹ Thuật Vĩnh Long