Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2014 - 2018

 

Hội Trưởng
Huỳnh Văn Huyện

Hội Phó Nội Vụ kiêm Thủ Quỹ
Đỗ Hiển

Hội Phó Ngoại Vụ
Tô Chi Lăng

Thư Ký
Lê Thanhh Long

 Ủy Viên Văn Hóa Xã Hội
Trương Thị Ngọc Trâm

Ủy Viên Văn Nghệ
Nguyễn Canh Tân

 

 

Ban Cố Vấn

GS Lê Thị Hòa

GS Nguyễn Văn Phấn

GS Nguyễn Văn Hoa

GS Nguyễn Hữu Chính

GS Hồ Bá Đinh

GS Phạm Hữu Phước

GS Lâm Thế Oanh

GS Lâm Quang Quân