NỘI QUY

 

Phần I : Danh xưng

Danh xưng của hội là Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

 

Phần II : Mục đích

 1. Kết hợp tất cả các cựu giáo sư và cựu sinh viên, học sinh của các trường đại học, cao đẳng và trung học kỹ thuật Việt Nam/Úc Châu.

 2. Tạo sự tương thân tương trợ giữa các hội viên và gia đình trong quốc nội và hải ngoại.

 3. Hợp tác, tư vấn và yểm trợ sinh hoạt của các hội đoàn bạn và cộng đồng.

 

Phần III: Hội viên

 1. Tất cả các cựu giáo sư và cựu sinh viên, học sinh của các trường đại học, cao đẳng và trung học kỹ thuật Việt Nam cũng như tại hải ngoại đều có thể gia nhập hội nếu đồng thuận với mục đích của hội.

 2. Phối ngẫu và thân hữu của hội viên cũng được gia nhập hội, nếu đồng thuận với mục đích của hội.

 3. Đơn xin gia nhập trở thành hội viên phải được điền đầy đủ và được ban chấp hành xem xét để đồng thuận hay từ chối cho gia nhập.

 4. Danh sách hội viên phải được thư ký của hội lưu giữ với đầy đủ chi tiết cá nhân, chi tiết này được tôn trọng và không được tiết lộ nếu không được sự đồng ý của chính cá nhân hội viên.

 

Phần IV: Quyền lợi và bổn phận của hội viên

 1. Hỗ trợ ban chấp hành trong mọi công tác đã được biểu quyết.

 2. Đệ đạt ý kiến đoàn kết, yêu thương như tình anh em ruột thịt. Mọi thành viên đều được đối xử với nhau bình đẳng về mọi quyền lợi của hội.

 3. Kêu gọi và phát triển thành viên, xây dựng hội, nhóm ngày càng vững mạnh, đoàn kết và phát triển tình đồng môn.

 4. Tuyệt đối không hoạt động chính trị, tôn giáo đảng phái và đưa các quan điểm, chính kiến vào các hoạt động cá nhân hay nhóm gây bất lợi cho thành viên hay bằng hữu. Không chỉ trích và tỏ thái độ khinh miệt giàu nghèo, học thức, địa vị, nghề nghiệp, giới tính, tôn giáo,... trong mọi hành động, lời nói và tư tưởng gây chia rẽ tình đoàn kết, tình đồng môn và bằng hữu.

 5. Thông báo mọi diễn biến khẩn cấp về tình trạng và hoàn cảnh của các hội viên cũng như đồng môn trong và ngoài nước để kịp thời hỗ trợ.

 6. Các hành động đi trái với nội quy, tiêu chí hoạt động của cá nhân hay nhóm đều được xem là vi phạm nội quy. Các thành viên không được tự ý thực hiện những hành động tự phát nếu ban chấp hành hội chưa thảo luận và đưa ra bằng văn bản thông báo chính thức để thực hiện. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt sẽ do ban chấp hành quyết định.
   

Phần V: Kỷ luật hội viên

 1. Tạm ngưng tư cách hội viên trong thời gian truy xét về hành động vi phạm nội quy của hội.

 2. Hội viên nào vi phạm vào nội quy sẽ bị loại ra khỏi danh sách của hội, cắt đứt mọi liên lệ với hội trên mọi diễn đàn chung, sau cuộc họp chính thức của Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn hội quyết định.

 

Phần VI: Ban chấp hành,trách nhiệm,giải nhiệm và từ nhiệm.

 1. Ban chấp hành gồm có :
  -        Hội trưởng
  -        Hội phó kiêm Thư ký
  -       
  Ủy viên văn hóa và xã hội kiêm Thủ quỹ
  Ghi chú :Thành viên trong Ban Chấp Hành phải là hội viên chính thức.

 2. Ban cố vấn gồm tất cả các cựu giáo sư của các trường kỹ thuật. Nhiệm kỳ của ban cố vấn vô thời hạn.

 3. Nhiệm kỳ ban chấp hành là hai năm, hoặc được xét lại tùy theo tình hình của hội sau khi tham khảo với ban cố vấn. Tối đa là hai nhiệm kỳ.

 4. Ban chấp hành sẽ được bầu lại trong vòng sáu tháng trước khi hết nhiệm kỳ.

 5. Hội viên với đầy đủ tư cách hội viên, có quyền đề cử, ứng cử hoặc bỏ phiếu bầu ban chấp hành.

 6. Hội viên trong ban chấp hành phải đảm nhận chức vụ giao phó cho tới khi chấm dứt nhiệm kỳ.

 7. Trong trường hợp ban chấp hành khiếm khuyết một hội viên thường trực, ban chấp hành có quyền đề cử hội viên điền khuyết thông qua ban cố vấn.

 8. Những quyết định quan trọng liên quan đến sinh hoạt của hội phải được thông qua 2/3 túc số hội viên trong buổi họp.

 9. Hội trưởng hoặc hội phó chịu trách nhiệm chủ tọa các phiên họp và đại hội. Cùng đôn đốc, khuyến khích cũng như theo dõi các công tác đề ra.

 10. Ban chấp hành có nhiệm vụ thi hành các quyết định của các dự án theo phần nhiệm vụ của mình.

 11. Thư ký có nhiệm vụ thông báo, liên lạc đến hội viên mọi vấn đề liên quan đến hội, lập biên bản liên quan đến buổi họp của Hội và lưu giữ.

 12. Thủ quỹ có nhiệm vụ bảo đảm sổ sách tài chính minh bạch, trình bày tài chánh của hội trong tất cả mọi phiên họp để hội viên tham khảo. Trong trường hợp đặc biệt, chi quỹ được thông qua cuộc họp khẩn và quyết định của Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn.

 13. Tài khoản của hội được chịu trách nhiệm bởi hai hội viên trong ban chấp hành và kiểm soát qua thủ quỹ.

 14. Hội viên trong ban chấp hành sẽ bị giải nhiệm hoặc từ nhiệm trong trường hợp ban chấp hành xét thấy đi sai đường lối của hội, hoặc vì hoàn cảnh cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ của mình.

 15. Bản nội quy sẽ được cập nhật hóa khi cần thiết.

 16. Tài sản của hội phải được bàn giao cho Ban Chấp Hành nhiệm kỳ kế tiếp (tài sản liệt kê có biên bản đính kèm).

 

Phần VII : Đại hội thường niên

Đại hội thường niên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 mỗi năm, địa điểm và ngày giờ sẽ được thông báo sau khi ban chấp hành quyết định.

 

Tu chính nội quy và có hiệu lực kể từ ngày  01/07/2018

Hội Trưởng

Huỳnh Văn Huyện