PHÂN ƯU

 
Hay tin
 
Phu Quân Cô Đỗ Kim Hoàng
Cựu Giáo Sư KT Nguyễn trường Tộ - Phan Đình Phùng


Thầy NGUYỄN HỮU NHÂN
Cựu Giáo Sư Trung Cấp Bách Khoa Phú Thọ
 
Từ trần ngày 25 tháng 11 năm 2018
tại Saigon, Việt Nam 
Hưởng thọ 79 tuổi

hoa-dam-tang
Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Cô Đỗ Kim Hoàng và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh Thầy Nguyễn Hữu Nhân sớm Siêu Sanh Tịnh Độ.

 

 

Additional information