Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2010 - 2014

 

Hội Trưởng
GS Lâm Thế Oanh

Phụ Tá Hội Trưởng
GS Lâm Quang Quân

Hội Phó Nội Vụ
Huỳnh Văn Huyện

Hội Phó Ngoại Vụ
Lê Thanh Long

Tổng Thư Ký
Phạm Văn Phấn

Thủ Quỹ
Trần Tuyết Trinh

 Ủy Viên Văn Hóa Xã Hội
Trương Thị Ngọc Trâm

Ủy Viên Văn Nghệ
Nguyễn Canh Tân

 

 

Ban Cố Vấn

GS Nguyển Văn Phấn

GS Nguyển Văn Hoa

GS Nguyễn Hữu Chính

GS Hồ Bá Đinh

GS Phạm Hữu Phước