Khoa Học - Kỹ Thuật

Intel Việt Nam

Intel sẽ tạo bốn ngàn việc làm cho Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn cả là Intel đang giúp gieo mầm cho một xã hội văn minh và tốt đẹp hơn.

Xem thêm: Intel Việt Nam