Xây Dựng Website

Chuyên mục này thảo luận các ý kiến về xây dựng website của Hội.

Tổng kết một năm hoạt động của Trang mạng LTKT VN/UC

Tính đến nay trang nhà mới của Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu đã ra mắt được tròn một năm.

Xem thêm: Tổng kết một năm hoạt động của Trang mạng LTKT VN/UC

Cấu trúc website

 Nội dung của website với các mục chính và phụ. Xin mời góp ý.

Xem thêm: Cấu trúc website