Tình Vẫn Còn Đây

Nguyen-Canh-TanNhạc Sĩ Nguyễn Canh Tân

 

 

 

 Nhạc: Nguyễn Canh Tân

Xin mời thưởng thức qua giọng hát Lâm Thúy Vân và Don Hồ

Xem bản PDF

TinhVanConDay

 Nguyễn Canh Tân
Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

 

 

Bạn không có quyền bình luận.