Tiếng Kêu Quốc Hồn

TiengKeuQuocHon 

 

TIẾNG KÊU QUỐC HỒN - Nhạc: Nguyễn Canh Tân.

Xin mời thưởng thức qua giọng ca Thanh Thúy (Sydney)

Xem bản PDF

TiengKeuQuocHon NguyenCanhTan

 Nguyễn Canh Tân
Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

 

 

Bạn không có quyền bình luận.