Thể Thức Ứng Cử - Bầu Cử - Phổ Thông - Bầu Kín 2018

Thể Thức Ứng Cử - Bầu Cử - Phổ Thông - Bầu Kín

 

I. Ứng Cử Viên: Ứng Cử Viên phải là cựu giáo sư hay cựu sinh viên, học sinh trường Kỹ Thuật Việt Nam

II. Liên Danh Ứng Cử: Các Ứng Cử Viên có thể thành lập Liên Danh Ứng Cử. Nếu đắc cử người thụ ủy sẽ giữ chức Hội Trưởng, Ban Chấp Hành sẽ gồm các thành viên trong liên danh.

III. Đề Cử Ứng Cử Viên: Mỗi Hội Viên chỉ được đề cử một Ứng Cử Viên và được phải được sự đồng ý của Ứng Cử Viên. Nếu đắc cử Ứng Cử Viên sẽ là người sẽ giữ chức Hội Trưởng và thành lập Ban Chấp Hành.

IV. Cử Tri: Gồm tất cả hội viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật VN/Úc Châu NSW có tham gia  sinh hoạt và có mặt trong ngày bầu cử.

V. Bầu Cử: Mỗi Cử Tri được nhận một phiếu bầu cử. Trong phiếu bầu cử cử tri phải ghi tên của mình và ghi rõ tên Liên danh hoặc Ứng Cử Viên mình muốn bầu.

VI. Kiểm Phiếu: Phần kiểm phiếu được sự giám sát của Ban Giám Sát Bầu Cử và Kiểm Phiếu.

    1. Ban Giám Sát Bầu Cử quyết định bầu lại (nếu kết quả có nhiều Ứng Cử Viên đồng phiếu cao nhất).

    2. Kết quả bầu lại, Ứng Cử Viên có số phiếu cao nhất quá bán sẽ được công nhận đắc cử.

VII. Kết Quả Bầu Phiếu: Ứng Cử Viên có số phiếu cao nhất sẽ được công nhận đắc cử Hội Trưởng.

VIII. Tân Hội Trưởng nhiệm kỳ 2018 - 2020:

    - Sẽ được thông báo trên website LTKT VN/UC

    - Thông báo trên báo chí để Cộng Đồng và các Hội Đoàn bạn tường.

IX. Lễ Bàn Giao Cựu và Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018 - 2020: Sẽ được tổ chức vào ngày họp tháng 11/2018 dưới sự chủ tọa của Ban Cố Vấn. Ban Chấp Hành đương nhiệm chấm dứt nhiệm vụ.

X. Giới Thiệu Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018 - 2020: Sẽ được tổ chức vào ngày Đại Hội cuối năm 2018 hoặc buổi họp cuối năm cùng toàn thể Hội Viên Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật VN/Úc Châu.

Ngày 20 tháng 4 năm 2018

Ban Tổ Chức Bầu Cử

 

 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.