Thông Báo Đại Hội Thường Niên 2018

Đại Hội Thường Niên lần thứ 11 của Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu sẽ được cử hành vào ngày Thứ Sáu 23/11/2018 tại Adelaide, Nam Úc.

Kính mời quý Thầy Cô và các bạn đồng môn ghi tên tham dự theo chi tiết trong Thông Báo thay Thư Mời dưới đây.

- Thông Báo Thay Thư Mời Đại Hội Thường Niên lần thứ 11 - 2018

 

Bạn không có quyền bình luận.