Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu Kỳ 12 năm 2019

Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu kỳ 12 vừa được tổ chức ngày 06/10/2019 tại Darwin, Lãnh Thổ Bắc Úc

Xin mời quý Thầy Cô, quý đồng môn và thân hữu xem hình ảnh của Đại Hội.

- Hình ảnh Đại Hội Kỳ 12 (cập nhật)

 

Bạn không có quyền bình luận.

Additional information