Thông Báo Bầu Cử Ban Chấp Hành 2018

 

 

V/V BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH

NHIỆM KỲ 2018-2020

Thân mời toàn thể hội viên chính thức Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật VN/Úc Châu – NSW xem chi tiết và tham gia đóng góp ý kiến, đề cử, ứng cử ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020.

- Thông Báo Số 1 v/v bầu cử ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020

- Thể Thức Ứng Cử - Bầu Cử - Phổ Thông - Bầu Kín

 

Additional information